Bemutatkozás


Hamsa Yoga és Életmód központ

Bors Zita


Ashtanga jóga és Hatha jóga oktató, Természetgyógyász

Jógával való ismeretségem 25 évvel ezelőtt (kb.1987-ben) kezdődött. Vásároltam pár jógakönyvet, melyek elsőként jelentek meg Magyarországon, mert valahol mélyen éreztem a késztetést, hogy foglalkozzam vele. Azután feltettem a könyvespolcra, anélkül, hogy elolvastam volna. Közben elvégeztem a Transzcendentális Meditáció (TM) kezdő tanfolyamát, és ezt gyakoroltam. Ennek ellenére még most sem éreztem, hogy a jóga lenne az én utam, s inkább a harcművészetek felé fordultam, ahol mélyen foglalkoztatott a dolgok filozófiai hátterének megértése is.


E mellett más irányban is elkezdtem a tanulmányaimat. Külkereskedelmi üzletkötőként szereztem felsőfokú végzettséget, s ebben a szakmában dolgoztam 2002-ig.

2000-ben kezdtem el foglalkozni a természetgyógyászat több ágával (Bioenergetika, Reflexológia, Fitoterápia, Kineziológia, Alternatív mozgás és masszázsterápiák), melyekből később, hála kiváló tanítóimnak, sikeres ETI vizsgát tettem.

A jóga filozófiai és gyakorlati hátterével való komoly megismerkedésem itt kezdődött, s vált igazi fordulóponttá és meghatározóvá az életemben. Először a jóga filozófiája érintett meg, majd 2003-tól gyakorolom napi rendszerességgel, s igyekszem beépíteni az életembe, mint spirituális, mint gyakorlati szinten.

2006 óta tanítom a Hatha jógát, ügyelve arra, hogy a lehető legtradicionálisabban adjam át az érdeklődőknek, testi és lelki szinten egyaránt.

2008-ban kezdtem el gyakorolni az Ashtanga vinyasa jógát és más dinamikus jógaformákat, kiváló mesterektől tanulva, 2010 óta tanítom.

Mestereim arra tanítottak, hogy minden emberi lélek egyedi és megismételhetetlen. A foglalkozásoknak mindig személyre szabottnak kell lennie, figyelembe véve az egyéni igényeket és képességeket. Az órák így kisebb (max.14 fős) csoportokban zajlanak.

Szakképesítéseim:

1990 – Transzcendentális Meditáció Tanfolyam - TM

2002 Február - Természetgyógyászati Egészségügyi Modul / 50/2002. – Egészségügyi Továbbképző Intézet – Dr. Forrai Márta – orvos, természetgyógyász

2002 Március – Univerzális és Humán Energia Yogája / 213. – S.H.Y. Hungary 2. – Master Luong Minh Dang PH.D.,D.SC

2002 Május – Egyetemes és Emberi Energia Jógája / 41. – S.H.Y. Hungary 3. – Master Luong Minh Dang PH.D.,D.SC.

2002 Június – Általános Természetgyógyászati Modul / 223/2002. – Egészségügyi Továbbképző Intézet – Dr. Forrai Márta – orvos, természetgyógyász

2003 Március – Bioenergetikus / 4/2003./BIO – Egészségügyi Továbbképző Intézet – Béky László természetgyógyász

2003 Június – Táltos Iskola – I.- X. – Kovács Magyar András - Táltos

2003 Szeptember – Kineziológia – BRAIN GYM I-II. – Gál Attila Természetgyógyász

2003 November – Reflexológus / 115/2003./REF – Egészségügyi Továbbképző Intézet – Béky László Természetgyógyász

2004 Március – Kineziológus / 15/2004./KIN – Egészségügyi Továbbképző Intézet – Gál Attila Természetgyógyász

2004 Június – Fitoterapeuta / 12/2004./FIT – Egészségügyi Továbbképző Intézet – Gillich István Természetgyógyász

2005 Február – Tradicionális Thai Masszázs, Jóga Terápia – Gillich István Természetgyógyász

2005 Június – Alternatív Mozgás-és Masszázs Terapeuta /47/2005/AMM – Egészségügyi Továbbképző Intézet - Gillich István Természetgyógyász

2009 Április – Ayurvéda Masszázs Terapeuta /2009/014. – Arany Híd Alapítvány – Bakonyi István Természetgyógyász

2010 Január – Yoga Instruktor /66856. – AFPA – American Fitness Proffessionals And Associates – Varsányi Júlianna - Hatha Jóga Oktató

2010 Augusztus – Dynamic Yoga Primer (DYP) Teacher Traning – Ervin Menyhárt – Ashtanga Jóga Mester

2011 November – Ashtanga Vinyasa Yoga Teacher Traning 1. – Andrea Lutz – Ashtanga Jóga Mester – Manju Patthabhi Jois Minősített Oktatója

2013 Július – Nyirok Masszázs Terapeuta /2013/19. Holisztikus Oktatási Központ – Keserű Jánosné Természetgyógyász

2013 Július – Lávaköves Masszázs Terapeuta /L-26/2013. ESSE Oktatási Központ

Folyamatban: Természetgyógyászati kreditpont szerző továbbképzések 
                       Magyar Népi Gyógyász képzés

Egyéb képzések:


2003-tól Jóga Képzések – Iyengar Jóga, Himalájai Jóga Tradíció, Hatha Jóga képzések

2004-től Jóga Filozófiai és Pszichológiai Tanulmányok – Bakos Attila – Író - Filozófus, a Jóga Tudományok Oktató Mestere, a NARADA AKADÉMIA Vezetője

2004-től Jóga Továbbképző Táborok

2005- Első Avatás – B.SZ. GOVINDA SZVÁMI – a Bakhti Jóga Tudományok Nagymestere

2006- Második Avatás – B.SZ. GOVINDA SZVÁMI – a Bakhti Jóga Tudományok Nagymestere

2008-tól Ashtanga Vinyasa Yoga Tanulmányok

2009- Eyal Chehanowsky – Ashtanga Jóga Mester

Elérhetőségem:

tel.: 30/733-2492, email: yogapecs@gmail.com


ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Járányiné Bors Zita (továbbiakban: Szolgáltató) számára kiemelt cél, és egyben elkötelezettség a rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme. A Szolgáltató, mint adatkezelő ezúton tájékoztatja http://www.yogapecs.hu oldal látogatóit a weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatban kezelt személyes adatokról, az adatkezelő(k) személyéről és adatairól, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, az adattovábbításról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

I. ADATKEZELŐ, ADATFELDOLGOZÓ
Adatkezelő: Járányiné Bors Zita, székhely: 7632 Pécs, Bókay János u.1.

II. FOGALMAK
Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info törvény) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak, valamint a Felhasználási feltételekben meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy; hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

III. ADATKEZELÉS ELVE
A Szolgáltató a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az Info törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal és egyéb irányadó jogszabályokkal összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli.

IV. ADATKEZELÉS JOGALAPJA
1. A weblap szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.
2. A Felhasználó a hozzájárulást a Weblap valamely szolgáltatásának igénybevételével (pl. ajánlatkérés), annak kezdeményezésével adja meg.
3. A felvett személyes adatokat a törvény eltérő rendelkezésének hiányában a Szolgáltató a rá vonatkozó jogi kötelezettség (így különösen a számviteli kötelezettség, Partnerek felé fennálló szerződéses kötelezettség) teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

V. KEZELT ADATOK KÖRE
A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A kezelt személyes adatok körét a Szolgáltatások jellege, illetve a számviteli és egyéb vonatkozó jogszabályok határozzák meg.

VI. ADATKEZELÉS CÉLJA
A Felhasználó személyes adatai kezelésének célja a weblap Szolgáltatásainak nyújtása, ennek keretében különösen: a Felhasználók azonosítása, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása; a Felhasználóval való kapcsolattartás; a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés.

VII. ADATTOVÁBBÍTÁS
A Felhasználó által megadott adatok nem kerülnek átadásra harmadik fél részére.

VIII. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban kezelt adatokat az érintett időszakra vonatkozó pénzügyi elszámolásig kezelik. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.

IX. ADATOK MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE, ZÁROLÁSA, TILTAKOZÁS AZ ADATKEZELÉS ELLEN
1. Az ajánlatkérés során megadott adatok módosítását a Felhasználó az Adatkezelő felé tudja jelezni.
2. A Felhasználó a yogapecs@gmail.com email címre küldött levél útján kérheti személyes adatai törlését a Szolgáltatótól. A Felhasználó személyes adatait az érintett kérelme nélkül is törli a Szolgáltató, ha kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli a Szolgáltató, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.
3. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen a yogapecs@gmail.com email címre küldött levél útján,
a. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;
b. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c. valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.
4. Ha a Szolgáltató a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja.
6. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, a Szolgáltató a Felhasználó adatát nem törölheti.

X. TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE
1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által a szolgáltatásaival összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról a yogapecs@gmail.com email címen, a +36 30 / 733-24-92 telefonszámon vagy útján. A Szolgáltató a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott szolgáltatással összefüggésben általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.
2. Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a Szolgáltatót tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. A Szolgáltató a megkereső szerv részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

XI. IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS
1. A korábban a Szolgáltató részére megadott email címről érkezett igényt a Szolgáltató a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb email címről, valamint írásban benyújtott igények esetén a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha – a Szolgáltató vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta felhasználói minőségét.
2. Amennyiben a Szolgáltató adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.

XII. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

XIII. ADATBIZTONSÁG
A Szolgáltató megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja a szükséges eljárási szabályokat annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználó által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.